P1010118

 

โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียน DARE  ผู้สำเร็จโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดสำหรับนักเรียน ในวันที่ 28 มีนาคม 2562

 

P1010093

 

P1010100

P1010109

P1010110