ข้อมูลทั่วไป

ตราประจำโรงเรียน

อักษรย่อโรงเรียน
ป.ส.ศ.

คติพจน์ประจำโรงเรียนเรียน
เรียนดี มีวินัย กายใจเข้มแข็ง แหล่งคุณธรรม

ปรัชญา
อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา – บัณทิต ย่อมฝึกตน

วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์
กลยุทธ