ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ ตั้งอยู่ที่ 34 หมู่ที่ 2 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เดิมชื่อโรงเรียนบ้านปางหัด ต่อมาชุมชนมีความต้องการเปลี่ยนชื่อโรงเรียน เนื่องจากเห็นว่าโรงเรียนมีนักเรียนจากหลายหมู่บ้านเข้ามาเรียน ทางโรงเรียนจึงดำเนินการเสนอเรื่องการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนบ้านปางหัดเป็นโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2547
โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ ตั้งอยู่ที่ 34 หมู่ที่ 2 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57310 โทรศัพท์ 0-8027-5056-5 เว็บไซต์โรงเรียน www.panghud.ac.th สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 4 ดำเนินการเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2499 โดยราษฎรในหมู่บ้านได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนแบบ ป. 1 ข จำนวน 1 หลัง บนพื้นที่ 8 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา จัดการศึกษาในระบบตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์มีองค์คณะบุคคล และองค์กรอื่น ๆ ที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานจัดการศึกษา คือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบล มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย(โครงการ ADP พญาพิภักดิ์) มูลนิธิแคปปิต้า แลนด์ โฮป สมาคมหอการค้าสิงคโปร์ ไทย เป็นต้น
ในปัจจุบันโรงเรียนได้จัดการศึกษา 3 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และโรงเรียนมีเขตบริการหลายหมู่บ้าน โดยเฉพาะนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นส่วนหนึ่ง ไม่สามารถเดินทางไป – กลับเพื่อเรียนหนังสือได้ ทางโรงเรียนได้จัดสวัสดิการด้านที่พักนักเรียนเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่อยู่ห่างไกลและการคมนาคมระหว่างโรงเรียนกับบ้านไม่สะดวกได้มาพักอาศัย ซึ่งปัจจุบันมีบ้านพักนักเรียนอยู่จำนวน 5 หลัง บ้านพักนักเรียนชาย 3 หลัง และบ้านพักนักเรียนหญิง 2 หลัง
สำหรับในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีหมู่บ้านที่มีนักเรียนในเขตบริการ คือ บ้านปางหัด บ้านปางหัดใหม่ บ้านพิทักษ์คีรี บ้านหนองเตา บ้านผาแล บ้านทรายทอง บ้านห้วยกุ๊ก บ้านห้วยปอ บ้านศิลาแดง บ้านผาตั้ง บ้านเจดีย์ทอง เป็นต้น