20180809 111907

 

    โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ได้จัดกิจกรรมวัน ASEAN DAY เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันนี้ ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นในวันที่ 8 สิงหาคม 2561

 

20180809 111236

 

 

20180809 113225