Get Adobe Flash player

P1011530

โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ได้ส่งนักเรียนระดับ ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่ายตำบลปอ และ กีฬาขยายโอกาสอำเภอเวียงแก่น โดยโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน ปีการศึกษา 2561

 

P1011399

 

P1011445

 

 

P1011479

P1011510

P1011593

P1011627

 

webmail