Get Adobe Flash player

 

 mitee

    ผู้อำนวยการโรงเรียน

      นายไมตรี  ยาละ

 

ข้อมูลสาระสนเทศ

ลิงค์

 

cxvcxcvbcv1

 

changeschoolname

 

drug

 

e-mes

 

moenet

 

ormsup

 

schoolnet

 

cr-second

 

drugbase

 

elearning

 

fallowstudent

 

gpsc

 

guru

 

helpdesk

 

newstudent 

 

pramern 

 

radioonline 

 

sos 

 

speciallerning 

 

kroobannok

  

mfu.mengrai.ac.th 

  

   

google-adwords

www.tlcthai.com

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสพฐ.

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ สพป.เชียงราย เขต 4

กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

  1. 1.ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสพฐ. โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ สพป.ชร. เขต 4

 

  1. 2.ช่องทางการให้บริการ        

1)

สถานที่ให้บริการโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ เลขที่ 34  หมู่ 2 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรายรหัสไปรษณีย์ 57310     / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)

หมายเหตุ (ยกเว้นวันหยุดราชการ/โรงเรียนกำหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน)

 

  1. 3.หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

การขอลาออกของนักเรียนสังกัดสพฐ. มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้
 1) นักเรียนที่ลาออกต้องจบการศึกษาภาคบังคับหรืออายุย่างเข้าปีที่ 16
 2) กรณียังไม่จบการศึกษาภาคบังคับและมีอายุต่ำกว่า 16 ปีต้องเป็นการลาออกเพื่อเปลี่ยนรูปแบบการศึกษาเท่านั้น
 3) ระยะเวลาการให้บริการรวมที่กำหนดในคู่มือเริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องครบถ้วนแล้ว

  1. 4.ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลาให้บริการ

ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร

 

ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคำร้องและเอกสารประกอบคำร้อง

 

1 ชั่วโมง

โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์สพป.เชียงรายเขต 4

-

2)

การตรวจสอบเอกสาร

 

ตรวจสอบคุณสมบัติของนักเรียนและจัดทำเอกสารหลักฐานประกอบการลาออก 1. หลักฐานแสดงผลการเรียน (ปพ.1)                                               2. ใบรับรองเวลาเรียนและคะแนนเก็บ      3.สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน (ถ้ามี)                      4.แบบบันทึกสุขภาพ     (ถ้ามี)

 

2 วัน

โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์สพป.เชียงรายเขต 4

-

3)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

 

จัดทำหนังสือเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนพิจารณาลงนาม

 

1 ชั่วโมง

โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์สพป.เชียงรายเขต 4

-

ระยะเวลาดำเนินการรวม 4 วัน

 

  1. 5.งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 

ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน

 

  1. 6.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

6.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่

รายการเอกสารยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจำตัวประชาชน

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

(รับรองสำเนาถูกต้อง)

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

1)

ใบคำร้องขอลาออก

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1

0

ฉบับ

-

2)

รูปถ่าย 1 นิ้ว

-

2

0

ฉบับ

-

 

  1. 7.ค่าธรรมเนียม

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

 

  1. 8.ช่องทางการร้องเรียน

1)

ช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ที่โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ เลขที่ 34  หมู่ 2 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57310 โทร 053-918430

2)

ช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 เลขที่ 17  หมู่ 20  ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  57160 โทร 053-795431

3)

ช่องทางการร้องเรียน สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการโทร 1579

4)

ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน (1111สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทำเนียบรัฐบาล  ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม.

5)

ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 .พิษณุโลก เขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 .พิษณุโลก เขตดุสิตกทม. 10300)

 

  1. 9.ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

 

  1. 10.หมายเหตุ

-

 

 

webmail