Get Adobe Flash player

 

 mitee

    ผู้อำนวยการโรงเรียน

      นายไมตรี  ยาละ

 

ข้อมูลสาระสนเทศ

ลิงค์

 

cxvcxcvbcv1

 

changeschoolname

 

drug

 

e-mes

 

moenet

 

ormsup

 

schoolnet

 

cr-second

 

drugbase

 

elearning

 

fallowstudent

 

gpsc

 

guru

 

helpdesk

 

newstudent 

 

pramern 

 

radioonline 

 

sos 

 

speciallerning 

 

kroobannok

  

mfu.mengrai.ac.th 

  

   

google-adwords

www.tlcthai.com

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ สพป.เชียงรายเขต 4

กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

  1. 1.ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ. โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์สพป. ชร. เขต 4

 

  1. 2.ช่องทางการให้บริการ        

1)

สถานที่ให้บริการโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์เลขที่ 34  หมู่ 2 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรายรหัสไปรษณีย์ 57310/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)

หมายเหตุ (ยกเว้นวันหยุดราชการ/โรงเรียนกำหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน)

 

  1. 3.หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

     1) ให้ผู้ปกครองยื่นคำร้องขอย้ายออกต่อโรงเรียน
     2
) โรงเรียนแจ้งผลการพิจารณาและจัดทำหนังสือส่งตัวนักเรียน (แบบพฐ.19/1 หรือแบบบค. 20)
     3
) ระยะเวลาการให้บริการรวมที่กำหนดในคู่มือเริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องครบถ้วนแล้ว

  1. 4.ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลาให้บริการ

ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร

 

ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ

 

1 ชั่วโมง

โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์สพป.เชียงรายเขต 4

-

2)

การตรวจสอบเอกสาร

 

จัดทำเอกสารหลักฐานประกอบการย้ายออก
1
. หลักฐานแสดงผลการเรียน (ปพ.12. ใบรับรองเวลาเรียนและคะแนนเก็บ
3
.สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน (ถ้ามี4.แบบบันทึกสุขภาพ     (ถ้ามี)

 

2 วัน

โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์สพป.เชียงรายเขต 4

-

3)

การตรวจสอบเอกสาร

 

จัดทำหนังสือเอกสารเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนลงนาม

 

1 ชั่วโมง

โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์สพป.เชียงรายเขต 4

-

ระยะเวลาดำเนินการรวม 4 วัน

 

  1. 5.งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 

ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน

 

  1. 6.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

6.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่

รายการเอกสารยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจำตัวประชาชน

กรมการปกครอง

1

0

ฉบับ

(แสดงหลักฐานการเป็นผู้ปกครองของนักเรียนที่มาทำเรื่องย้าย)

 

6.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

1)

แบบคำร้องขอย้ายออกต่อโรงเรียน   (พฐ.19)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

1

0

ฉบับ

-

2)

เอกสารยืนยันการรับย้ายจากโรงเรียนปลายทาง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1

0

ฉบับ

-

3)

เอกสารหลักฐานแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1

0

ฉบับ

-

4)

ใบรับรองเวลาเรียนและคะแนนเก็บหากย้ายระหว่างภาคเรียน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1

0

ฉบับ

(ถ้ามี)

5)

สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1

0

ฉบับ

(ถ้ามี)

6)

แบบบันทึกสุขภาพ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1

0

ฉบับ

(ถ้ามี)

 

  1. 7.ค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียม

 

  1. 8.ช่องทางการร้องเรียน

1)

ช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ที่โรงเรียนโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ เลขที่ 34  หมู่ 2 ตำบลปอ  อำเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57310 โทร 053-918430

2)

ช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 เลขที่ 17  หมู่ 20  ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  57160 โทร 053-795431

3)

ช่องทางการร้องเรียน สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการโทร 1579

4)

ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน (1111สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทำเนียบรัฐบาลถนนพิษณุโลกเขตดุสิตกทม.

5)

ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 .พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 .พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

 

  1. 9.ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

 

  1. 10.หมายเหตุ

-

 

webmail