Get Adobe Flash player

 

 mitee

    ผู้อำนวยการโรงเรียน

      นายไมตรี  ยาละ

 

ข้อมูลสาระสนเทศ

ลิงค์

 

cxvcxcvbcv1

 

changeschoolname

 

drug

 

e-mes

 

moenet

 

ormsup

 

schoolnet

 

cr-second

 

drugbase

 

elearning

 

fallowstudent

 

gpsc

 

guru

 

helpdesk

 

newstudent 

 

pramern 

 

radioonline 

 

sos 

 

speciallerning 

 

kroobannok

  

mfu.mengrai.ac.th 

  

   

google-adwords

www.tlcthai.com

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ สพป.เชียงรายเขต 4

กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

  1. 1.ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.    โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ สพป.ชร. เขต 4

 

  1. 2.ช่องทางการให้บริการ        

1)

สถานที่ให้บริการโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์เลขที่ 34  หมู่ 2 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรายรหัสไปรษณีย์ 57310/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)

หมายเหตุ (ยกเว้นวันหยุดราชการ / โรงเรียนกำหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน)

 

  1. 3.หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

     1.) ให้ผู้ปกครองแจ้งความจำนงการย้ายเข้าเรียน
     2
) โรงเรียนพิจารณาการรับย้ายเบื้องต้นก่อนรับคำขอจากเหตุผลความต้องการและความจำเป็นของนักเรียนและผู้ปกครองที่สอดคล้องกับ
      2.1) วัตถุประสงค์ของโรงเรียน
      2.2) จำนวนนักเรียนต่อห้องเรียน
      2.3) แผนการเรียน
          ฯลฯ
     3
) ให้ผู้ปกครองยื่นเอกสารการส่งตัวจากโรงเรียนเดิม (แบบพฐ 19/1 หรือแบบบค. 20) เมื่อได้รับย้ายจากโรงเรียน
     4) ระยะเวลาการให้บริการรวมที่กำหนดในคู่มือเริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องครบถ้วนแล้ว

  1. 4.ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลาให้บริการ

ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร

 

ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ

 

1 ชั่วโมง

โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์สพป.เชียงรายเขต 4

-

 

 

 

2)

การพิจารณา

 

ตรวจสอบคุณสมบัติตามเอกสารของผู้เรียน

 

1 วัน

โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์สพป.เชียงรายเขต 4

-

3)

การลงนาม /คณะกรรมการมีมติ

 

จัดทำหนังสือและเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนพิจารณา

 

1 ชั่วโมง

โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์สพป.เชียงรายเขต 4

-

4)

-

 

ดำเนินการมอบตัว

 

1 วัน

โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์สพป.เชียงรายเขต 4

(ขั้นตอนนี้ไม่นับเวลาต่อเนื่องจากขั้นตอนที่ 1-3)

ระยะเวลาดำเนินการรวม 3 วัน

 

  1. 5.งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 

ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน

 

  1. 6.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

6.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่

รายการเอกสารยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจำตัวประชาชน

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

(1)ของนักเรียน (ยื่นวันมอบตัว)
2
)รับรองสำเนาถูกต้อง)

2)

บัตรประจำตัวประชาชน

กรมการปกครอง

0

2

ฉบับ

(1) ของผู้ปกครอง
2
) รับรองสำเนาถูกต้อง)

3)

สำเนาทะเบียนบ้าน

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

(1) ของนักเรียน (ยื่นวันมอบตัว)
2
) รับรองสำเนาถูกต้อง)

4)

สำเนาทะเบียนบ้าน

กรมการปกครอง

0

2

ฉบับ

1) ของผู้ปกครอง
2
) รับรองสำเนาถูกต้อง)

 

6.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

1)

แบบคำร้องขอย้ายเข้าเรียน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1

0

ฉบับ

-

2)

เอกสารหลักฐานแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1

0

ฉบับ

-

3)

ใบรับรองเวลาเรียนและคะแนนเก็บหากย้ายระหว่างภาคเรียน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1

0

ฉบับ

-

4)

สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1

0

ฉบับ

(ถ้ามี)

5)

แบบบันทึกสุขภาพ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1

0

ฉบับ

(ถ้ามี)

6)

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

-

1

0

ฉบับ

(กรณีมีการเทียบโอน)

7)

ระเบียนสะสม

-

1

0

ฉบับ

(ถ้ามี)

8)

เอกสารส่งตัวจากโรงเรียนเดิม (แบบพฐ. 19/1 หรือแบบบค. 20)

-

1

0

ฉบับ

(หากโรงเรียนรับย้าย)

9)

รูปถ่ายปัจจุบันขนาด  1 นิ้ว

-

2

0

ฉบับ

(-หลักฐานใช้ในวันมอบตัว)

10)

ใบมอบตัว

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1

0

ฉบับ

(หลักฐานใช้ในวันมอบตัว)

 

  1. 7.ค่าธรรมเนียม

1)

มีค่าใช้จ่ายอื่นในการมอบตัวเป็นไปตามประกาศของโรงเรียน

ค่าธรรมเนียม 0 บาท

  1. 8.ช่องทางการร้องเรียน

1)

ช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ที่โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ เลขที่ 34  หมู่ 2 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57310 โทร 053-918430

2)

ช่องทางการร้องเรียนร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 เลขที่ 17  หมู่ 20  ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  57160 โทร 053-795431

3)

ช่องทางการร้องเรียน สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการโทร 1579

4)

ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน (1111สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม.

5)

ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 .พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 .พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

 

  1. 9.ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

  1. 10.หมายเหตุ

 

webmail