Get Adobe Flash player

 

 mitee

    ผู้อำนวยการโรงเรียน

      นายไมตรี  ยาละ

 

ข้อมูลสาระสนเทศ

ลิงค์

 

cxvcxcvbcv1

 

changeschoolname

 

drug

 

e-mes

 

moenet

 

ormsup

 

schoolnet

 

cr-second

 

drugbase

 

elearning

 

fallowstudent

 

gpsc

 

guru

 

helpdesk

 

newstudent 

 

pramern 

 

radioonline 

 

sos 

 

speciallerning 

 

kroobannok

  

mfu.mengrai.ac.th 

  

   

google-adwords

www.tlcthai.com

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัดสพฐ.

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ สพป.เชียงราย เขต 4

กระทรวง:กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

  1. 1.ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัดสพฐ. โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์  สพป.ชร. เขต 4

 

  1. 2.ช่องทางการให้บริการ        

1)

สถานที่ให้บริการโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์เลขที่ 34  หมู่ 2 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรายรหัสไปรษณีย์ 57310  / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)

หมายเหตุ (โรงเรียนกำหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน)

 

  1. 3.หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

     การขอใช้อาคารสถานที่อนุญาตให้ใช้เป็นการชั่วคราวเท่านั้นและต้องอยู่ในเงื่อนไขดังต่อไปนี้
     1
. ไม่ใช้อาคารสถานที่กระทำในสิ่งผิดกฎหมาย
     2
. ไม่ใช้อาคารสถานที่ในการแสดงที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีต่อประชาชน
     3
. ไม่ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดงานรื่นเริงในรูปแบบต่างๆที่จะก่อให้เกิดเสียงดังจนเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง
     4
. ไม่ใช้อาคารสถานที่จัดกิจกรรมบางประเภทเช่นดิสโกเธคหรือกิจกรรมอื่นๆในทำนองเดียวกันในอาคารสถานที่ของสถานศึกษา
     5
. ไม่ใช้อาคารสถานที่เพื่อการอย่างอื่นนอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในคำขออาคารสถานที่
    
โดยที่สถานศึกษาเป็นสถานที่ราชการบุคคลอื่นจะเข้ามาต้องปฏิบัติตนให้ชอบด้วยวัฒนธรรมและศีลธรรมอันดีตลอดทั้งต้องเชื่อฟังหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบรักษาสถานที่นั้น
    
การใช้อาคารสถานที่เพื่อหาเสียงเลือกตั้งหรือดำเนินกิจกรรมทางการเมืองจะต้องไม่กระทบต่อการเรียนการสอนของสถานศึกษานั้นๆต้องให้ความเป็นธรรมและเสมอภาคกับทุกพรรคการเมือง

  1. 4.ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลาให้บริการ

ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร

 

ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ

 

15 นาที

โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์สพป.เชียงรายเขต 4

(เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานและแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบทันทีกรณีที่เห็นว่าคำขอไม่ถูกต้องหรือขาดเอกสารหรือหลักฐานใด)

2)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

 

พิจารณาและจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนลงนาม

 

2 วัน

โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์สพป.เชียงรายเขต 4

-

ระยะเวลาดำเนินการรวม 3 วัน

 

  1. 5.งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 

ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน

  1. 6.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่

รายการเอกสารยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจำตัวประชาชน

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

(เอกสารต้องเหลืออายุเกิน 3 เดือน ณ วันยื่นคำขอ)

2)

สำเนาทะเบียนบ้าน

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

(เอกสารต้องเหลืออายุเกิน 3 เดือน ณ วันยื่นคำขอ )

  1. 7.ค่าธรรมเนียม

1)

ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน

 

  1. 8.ช่องทางการร้องเรียน

1)

ช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ที่โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ เลขที่ 34  หมู่ 2 ตำบลปออำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57310 โทร 053-918430

2)

ช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 เลขที่ 17  หมู่ 20  ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  57160 โทร 053-795431

3)

ช่องทางการร้องเรียน สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการโทร 1579

4)

ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน (1111สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม.

 

  1. 9.ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

 

  1. 10.หมายเหตุ

webmail