SAM 2183 resize

 

โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อเป็นการศึกษานอกสถานที่และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีประสบการณ์ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ทัศนศึกษาที่ศูนย์พลังงานทดแทน บ้านตอง อำเภอเชียงของ สวนสัตว์อู่ข้าวอู่น้ำ บ้านน้ำม้า อำเภอเชียงของ และสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 อำเภอเชียงของ

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าทัศนศึกษาศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน อำเภอแม่สายและเที่ยวชมบริเวณด่านชายแดน อำเภอแม่สาย

- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษาที่จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และกรุงเทพมหานคร

 

SAM 2163 resize SAM 2168 resize

 

 SAM 2173 resize SAM 2177 resize