SAM 1044 resize

 

      โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และปลอดอบายมุข นำโดย ผอ.ปริญญา สาระคนธ์ ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษา ต.ปอ , ผอ.ประเสริฐ โรงสะอาดประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษา ต.หล่ายงาว , ผอ.อุดม บุดดี ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษา ต.ม่วงยาย และผอ.ธนาวัฒน์  ธรรมานุวงค์  กรรมการและเลขา ที่เข้าประเมินโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์

โดยมีนายไมตรี  ยาละ เป็นผู้กล่าวต้อนรับและรายงานข้อมูล โดยมีครูดวงแก้ว มีความรัก ครูสากล เพชรใจศักดิ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ และนักเรียนแกนนำ เข้าร่วมให้ข้อมูลกับคณะกรรมการประเมิน

 

SAM 1052 resize SAM 1061 resize

SAM 1063 resize SAM 1066 resize