Get Adobe Flash player

SAM 3052 resize

 

           โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และปลอดอบายมุข ที่เข้าประเมินโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์

           โดยมีนายไมตรี  ยาละ เป็นผู้กล่าวต้อนรับและรายงานข้อมูล โดยมีครูดวงแก้ว มีความรัก ครูสากล เพชรใจศักดิ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ และนักเรียนแกนนำ เข้าร่วมให้ข้อมูลกับคณะกรรมการประเมิน

 

SAM 3061 resize SAM 3088 resize

SAM 3092 resize SAM 3096 resize

SAM 3109 resize SAM 3100 resize

 

 

webmail