Get Adobe Flash player

SAM 1044 resize

 

      โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และปลอดอบายมุข นำโดย ผอ.ปริญญา สาระคนธ์ ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษา ต.ปอ , ผอ.ประเสริฐ โรงสะอาดประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษา ต.หล่ายงาว , ผอ.อุดม บุดดี ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษา ต.ม่วงยาย และผอ.ธนาวัฒน์  ธรรมานุวงค์  กรรมการและเลขา ที่เข้าประเมินโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์

โดยมีนายไมตรี  ยาละ เป็นผู้กล่าวต้อนรับและรายงานข้อมูล โดยมีครูดวงแก้ว มีความรัก ครูสากล เพชรใจศักดิ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ และนักเรียนแกนนำ เข้าร่วมให้ข้อมูลกับคณะกรรมการประเมิน

 

SAM 1052 resize SAM 1061 resize

SAM 1063 resize SAM 1066 resize

 

 

 

webmail