Get Adobe Flash player

 

 mitee

    ผู้อำนวยการโรงเรียน

      นายไมตรี  ยาละ

 

ข้อมูลสาระสนเทศ

ลิงค์

 

cxvcxcvbcv1

 

changeschoolname

 

drug

 

e-mes

 

moenet

 

ormsup

 

schoolnet

 

cr-second

 

drugbase

 

elearning

 

fallowstudent

 

gpsc

 

guru

 

helpdesk

 

newstudent 

 

pramern 

 

radioonline 

 

sos 

 

speciallerning 

 

kroobannok

  

mfu.mengrai.ac.th 

  

   

google-adwords

www.tlcthai.com

คู่มือสำหรับประชาชน: การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ สพป.เชียงรายเขต 4

กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

 1. 1.ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ. โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ สพป.ชร 4

 

 1. 2.ช่องทางการให้บริการ        

1)

สถานที่ให้บริการโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์เลขที่ 34  หมู่ 2 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรายรหัสไปรษณีย์ 57310/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)

หมายเหตุ (โรงเรียนกำหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน)

 

 1. 3.หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
      
  หลักเกณฑ์การรับนักเรียนเป็นไปตามประกาศสพฐ. / สพท. / โรงเรียนเรื่องการรับนักเรียนในแต่ละปีการศึกษา
      
  ระยะเวลาการให้บริการรวมที่กำหนดในคู่มือเริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องครบถ้วนแล้ว
       http
  ://plan.bopp-obec.info/
 2. 4.ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลาให้บริการ

ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร

 

รับสมัครและตรวจสอบเอกสารการสมัคร

 

1 วัน

โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์สพป.เชียงรายเขต 4

(ช่วงเวลาระหว่างขั้นตอน 1-5 เป็นไปตามประกาศโรงเรียน)

2)

การพิจารณา

 

สอบและ/หรือจับฉลาก

 

1 วัน

โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์สพป.เชียงรายเขต 4

(ช่วงเวลาระหว่างขั้นตอน 1-5 เป็นไปตามประกาศโรงเรียน)

3)

การพิจารณา

 

ประกาศผล

 

1 วัน

โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์สพป.เชียงรายเขต 4

(ช่วงเวลาระหว่างขั้นตอน 1-5 เป็นไปตามประกาศโรงเรียน)

4)

การพิจารณา

 

รายงานตัวนักเรียน

 

1 วัน

โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์สพป.เชียงรายเขต 4

(ช่วงเวลาระหว่างขั้นตอน 1-5 เป็นไปตามประกาศโรงเรียน)

5)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

 

มอบตัว/ขึ้นทะเบียนนักเรียน

 

1 วัน

โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์สพป.เชียงรายเขต 4

(ช่วงเวลาระหว่างขั้นตอน 1-5 เป็นไปตามประกาศโรงเรียน)

ระยะเวลาดำเนินการรวม 120 วัน

 

 1. 5.งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 

ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน

 

 1. 6.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

6.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่

รายการเอกสารยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

1)

สำเนาทะเบียนบ้าน

กรมการปกครอง

1

2

ฉบับ

- ใช้ในวันสมัคร (1 ฉบับ) และวันมอบตัว (1 ฉบับ)
- รับรองสำเนาถูกต้อง)

2)

ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ

กรมการปกครอง

1

2

ฉบับ

-กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล
-ใช้ในวันสมัคร (1 ฉบับ) และวันมอบตัว (1 ฉบับ)
-รับรองสำเนาถูกต้อง)

 

3)

สูติบัตร

กรมการปกครอง

1

2

ฉบับ

-เฉพาะระดับก่อนประถมและประถมศึกษา
-ใช้ในวันสมัคร (1 ฉบับ) และวันมอบตัว (1 ฉบับ)
-รับรองสำเนาถูกต้อง)

 

6.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

1)

ใบสมัคร (หลักฐานใช้ในวันสมัคร)

-

1

0

ชุด

(-หลักฐานใช้ในวันสมัคร)

2)

หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาหรือใบรับรองผลการเรียน(หลักฐานใช้ในวันสมัคร)

-

1

1

ฉบับ

(-เฉพาะระดับมัธยม
-รับรองสำเนาถูกต้อง)

3)

ใบรับรองการเป็นนักเรียน (หลักฐานใช้ในวันสมัคร)

-

1

1

ฉบับ

(-เฉพาะระดับมัธยม
-รับรองสำเนาถูกต้อง)

4)

รูปถ่ายปัจจุบันขนาด  1 นิ้ว (หลักฐานใช้ในวันสมัคร)

-

2

0

ฉบับ

-

5)

ใบมอบตัว (หลักฐานการมอบตัว)

-

1

0

ชุด

(หลักฐานใช้ในวันมอบตัว)

6)

หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (หลักฐานการมอบตัว)

-

1

1

ฉบับ

(-หลักฐานใช้ในวันมอบตัว
-เฉพาะระดับมัธยม
-รับรองสำเนาถูกต้อง)

 

 1. 7.ค่าธรรมเนียม

1)

มีค่าใช้จ่ายอื่นในการมอบตัวเป็นไปตามประกาศของโรงเรียน

ค่าธรรมเนียม 0 บาท

หมายเหตุ -

 

 1. 8.ช่องทางการร้องเรียน

1)

ช่องทางการร้องเรียนร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ที่โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์เลขที่ 34  หมู่ 2 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57310  โทร 053-918430

2)

ช่องทางการร้องเรียนร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 เลขที่ 17  หมู่ 20  ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  57160  โทร  053-795431

3)

ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 .พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 .พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

 

 1. 9.ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

1)

ตัวอย่างใบสมัครเข้าเรียน

2)

ตัวอย่างใบรับรองการเป็นนักเรียน

 1. 10.หมายเหตุ

หลักจากกระบวนการมอบตัวเสร็จแล้วหากเด็กคนใดไม่มีที่เรียนให้ไปยื่นเรื่องที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามระยะเวลาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้นๆกำหนด (ตามประกาศของสพฐ.)

webmail