Get Adobe Flash player

 

 mitee

    ผู้อำนวยการโรงเรียน

      นายไมตรี  ยาละ

 

ข้อมูลสาระสนเทศ

ลิงค์

 

cxvcxcvbcv1

 

changeschoolname

 

drug

 

e-mes

 

moenet

 

ormsup

 

schoolnet

 

cr-second

 

drugbase

 

elearning

 

fallowstudent

 

gpsc

 

guru

 

helpdesk

 

newstudent 

 

pramern 

 

radioonline 

 

sos 

 

speciallerning 

 

kroobannok

  

mfu.mengrai.ac.th 

  

   

google-adwords

www.tlcthai.com

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์สพป.เชียงรายเขต 4

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

  1. 1.ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัดสพฐ. โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ สพป. ชร. เขต 4

 

  1. 2.ช่องทางการให้บริการ        

1)

สถานที่ให้บริการโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์เลขที่ 34  หมู่ 2 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรายรหัสไปรษณีย์ 57310     / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)

หมายเหตุ (โรงเรียนกำหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน)

 

  1. 3.หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

หลักเกณฑ์และวิธีผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังการศึกษาภาคบังคับพ.. 2546
     1
) ลักษณะที่สามารถขอผ่อนผัน
      1.1) การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับต้องมีเหตุหนึ่งเหตุใดดังนี้
          1.1.1) เด็กเรียนจบการศึกษาระดับปฐมวัย
          1.1.2) ในกรณีที่เด็กไม่จบการศึกษาระดับปฐมวัยหรือเทียบเท่าแต่ผู้ปกครองร้องขอและผ่านการประเมินความพร้อมทางด้านสติปัญญาร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมตามประกาศของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
      1.2) การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนหลังอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับต้องมีเหตุหนึ่งเหตุใดดังนี้
          1.2.1) เด็กเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของเด็กหรืออาจเป็นอันตรายแก่นักเรียนอื่นตามความเห็นของแพทย์ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ประกอบโรคศิลป์
          1.2.2) เด็กเจ็บป่วยและอยู่ในระหว่างพักรักษาตัวไม่สามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันเปิดภาคเรียนแรกของปีการศึกษาตามความเห็นของแพทย์ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ประกอบโรคศิลป์
          1.2.3) เด็กที่มีความจำเป็นอื่นที่ไม่สามารถเข้าเรียนตามปกติได้ด้วยเหตุสุดวิสัยแล้วแต่กรณี
     2
) ระยะเวลาการผ่อนผัน
     2.1) กรณีเด็กเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงหรือเจ็บป่วยและอยู่ในระหว่างพักรักษาตัวตามข้อ 1.2.1 และ 1.2.2 ผ่อนผันไปจนกว่าเด็กจะสามารถเข้าเรียนตามปกติได้
     2.2) กรณีเด็กมีความจำเป็นอื่นตามข้อ 1.2.3 ผ่อนผันได้ครั้งละหนึ่งปีการศึกษาถ้ามีความจำเป็นต้องผ่อนผันเกินกว่าหนึ่งครั้งให้สถานศึกษาพิจารณาจัดการศึกษาเป็นพิเศษให้

     3
) ระยะเวลาการให้บริการรวมที่กำหนดในคู่มือเริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องครบถ้วนแล้ว

  1. 4.ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลาให้บริการ

ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร

 

รับคำร้อง/ตรวจสอบเอกสาร

 

30 นาที

โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์สพป.เชียงรายเขต 4

-

2)

การพิจารณา

 

คณะกรรมการพิจารณา

 

2 วัน

โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์สพป.เชียงรายเขต 4

-

3)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

 

จัดทำหนังสือและเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนพิจารณาลงนาม

 

1 ชั่วโมง

โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์สพป.เชียงรายเขต 4

-

ระยะเวลาดำเนินการรวม 4 วัน

 

  1. 5.งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 

ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน

 

  1. 6.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

6.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่

รายการเอกสารยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

1)

สำเนาทะเบียนบ้าน

กรมการปกครอง

1

2

ฉบับ

- หลักฐานใช้ในวันยื่น
- รับรองสำเนาถูกต้อง

 

2)

สูติบัตร

กรมการปกครอง

1

2

ฉบับ

- หลักฐานใช้ในวันยื่น
- รับรองสำเนาถูกต้อง

 

6.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

1)

แบบคำร้องขอเข้าเรียนก่อนหลังอายุครบ (ถ้ามี)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1

0

ฉบับ

-หลักฐานใช้ในวันยื่น
-รับรองสำเนาถูกต้อง

2)

ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)

-

1

0

ฉบับ

หลักฐานใช้ในวันยื่น

3)

หลักฐานการจบชั้นอนุบาล (ถ้ามี)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1

2

ฉบับ

-หลักฐานใช้ในวันยื่น
-รับรองสำเนาถูกต้อง

 

  1. 7.ค่าธรรมเนียม

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

 

  1. 8.ช่องทางการร้องเรียน

1)

ช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ที่ โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ เลขที่ 34  หมู่ 2 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57310 โทร 053-918430

2)

ช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 เลขที่ 17  หมู่ 20  ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  57160 โทร 053-795431

3)

ช่องทางการร้องเรียน สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการโทร 1579

4)

ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน (1111สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม.

5)

ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 .พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 .พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

 

  1. 9.ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

 

 

  1. 10.หมายเหตุ

 

webmail